Normdokumendid

01   EHITUSTEGEVUSE ÜLDKÜSIMUSED

0106 Inimestest lähtuvad mõõtmed

0108 Loodushoid

0109 Tuleohutus

0110 Tervisekaitse

0111 Tööohutus

0113 Tugevus- ja püsivusnõuded

0114 Muinsuskaitse

0115 Maakorraldus

0199 Muud

02   EHITUSETTEVÕTLUS

0201 Ehitusettevõtluse üldküsimused

0202 Ehitusload

0203 Ehitusprojektid

0205 Ehitusjärelevalve, ekspertiis

0206 Ehitiste vastuvõtmine

0207 Kvaliteedinõuded

0299 Muud

03   EHITISED

0301 Ehitiste üldküsimused

0303 Majutusasutused

0307 Ravi- ja hooldeasutused

0312 Laomajandushooned

0315 Teed, tänavad ja transpordirajatised

0317 Eriotstarbelised ehitised

04   EHITISTE KAITSE

0402 Vibratsioonikaitse

0403 Mürakaitse

0404 Soojaisolatsioon

05   EHITISTE PÕHIOSAD

0506 Katused, katuslaed

07   EHITUSMATERJALID

0701 Ehitusmaterjalide üldküsimused

08   ELEKTER, SIDE, AUTOMAATIKA

0801 Elektrivarustuse üldküsimused

09   SOOJAVARUSTUS, VENTILATSIOON

0901 Soojavarustuse ja ventilatsiooni üldküsimused

0903 Soojavarustus

0904 Ventilatsioon

0906 Gaasivarustus

10   VEEVARUSTUS, KANALISATSIOON

1001 Veevarustuse ja kanalisatsiooni üldküsimused

1003 Veevarustus, kanalisatsioon

11   JÄÄTMEMAJANDUS

1101 Jäätmemajanduse üldküsimused

1102 Jäätmeteenindus

1103 Prügilad

01   EHITUSTEGEVUSE ÜLDKÜSIMUSED

0106 Inimestest lähtuvad mõõtmed

ET-1 0106-0175 Ruumide ja nende osade mõõtmetele esitatavad üldnõuded. EPN 14.1 (eelnõu)

ET-1 0106-1028 Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitistele

0108 Loodushoid

ET-1 0108-0971 Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta

ET-1 0108-1013 Eelhinnangu sisu täpsustatud nõuded

ET-1 0108-1054 Looduskaitseseadus

ET-1 0108-1064 Naftasaaduste, põlevkiviõli, selle saaduse või biokütuse hoidla ehitamise ja kasutamise nõuded

ET-1 0108-1068 Veeseadus

ET-1 0108-1088 Keskkonnatasude seadus

ET-1 0108-1122 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus

ET-1 0108-1164 Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang

ET-1 0108-1180 Veehaarde sanitaarkaitseala ulatuse suurendamise nõuded

ET-1 0108-1181 Veekasutuse aruande täpsustatud andmekoosseis ja aruande esitamise kord

0109 Tuleohutus

ET-1 0109-0160 Ehitiste tuleohutus. 9. osa. Ehitiste remont ja uuendamine. EPN 10.9

ET-1 0109-0191 Ehitiste tuleohutus. 10. osa. Kõrghooned. EPN 10.10 (Eelnõu)

ET-1 0109-0192 Ehitiste tuleohutus. 11. osa. Suitsu eemaldamine hoonest tulekahju korral. Erinõuded ehitiste projekteerimisel EPN 10.11 (Eelnõu)

ET-1 0109-0200 Ehitiste tuleohutus. 12. osa. Aatriumruumiga hoone. EPN 10.12 (Eelnõu)

ET-1 0109-0224 Ehitiste tuleohutus. 13. osa. Tanklad. EPN 10.13 (Eelnõu)

ET-1 0109-0235 Ehitiste tuleohutus. Osa 1. Üldeeskiri EPN 10.1

ET-1 0109-0259 Ehitiste tuleohutus. Osa 2. Tööstus- ja laohooned. EPN 10.2

ET-1 0109-0260 Ehitiste tuleohutus. Osa 3. Garaažid. EPN 10.3

ET-1 0109-0261 Ehitiste tuleohutus. Osa 4. Väikesed suitsulõõrid. EPN 10.4

ET-1 0109-0262 Ehitiste tuleohutus. Osa 5. Müüritud küttekolded. EPN 10.5

ET-1 0109-0263 Ehitiste tuleohutus. Osa 6. Tuletõkkeuksed. EPN 10.6

ET-1 0109-0264 Ehitiste tuleohutus. Osa 7. Ventilatsioonisüsteemide tuleohutus. EPN 10.7

ET-1 0109-0265 Ehitiste tuleohutus. Osa 8. Katlamajad ja -ruumid. EPN 10.8

ET-1 0109-0280 Ehitiste tuleohutus. Osa 14. Piksekaitse. EPN 10.14 (Eelnõu)

ET-1 0109-0803 Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded

ET-1 0109-0805 Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded

ET-1 0109-1109 Nõuded tulekahjusignalisatsiooni süsteemile ja ehitistele

ET-1 0109-1110 Tuletõrje veevõtukoha ehitusprojektile esitatavad nõuded

ET-1 0109-1111 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded

ET-1 0109-1115 Tuleohutusülevaatuse toimingud

ET-1 0109-1121 Küttesüsteemi puhastamise nõuded

ET-1 0109-1137 Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega tuleohutuse tegevusalade jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad kvalifikatsiooninõuded

ET-1 0109-1156 Tuleohutusseadus

ET-1 0109-1165 Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele

ET-1 0109-1176 Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele

ET-1 0109-1177 Veevõtukoha rajamise, katsetamise, korrashoiu tähistamise ja teabevahetuse nõuded

ET-1 0109-1188 Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded

0110 Tervisekaitse

ET-1 0110-0344 Radooniohutu hoone projekteerimine. EPN 12.3

ET-1 0110-0553 Sisekliima. EPN 12.2

ET-1 0110-0691 Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele

ET-1 0110-0762 Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded (Väljavõte terviktekstist)

ET-1 0110-0781 Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele (Väljavõte terviktekstist)

ET-1 0110-0849 Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule

ET-1 0110-0862 Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis (Väljavõte terviktekstist)

ET-1 0110-0863 Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele (Väljavõte)

ET-1 0110-0980 Tervisekaitsenõuded asenduskoduteenusele

ET-1 0110-0981 Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele

ET-1 0110-0984 Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile

ET-1 0110-1002 Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid

ET-1 0110-1003 Tervisekaitsenõuded apteekidele ja nende struktuurüksustele

ET-1 0110-1025 Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded

ET-1 0110-1027 Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus

ET-1 0110-1070 Nõuded suplusveele ja supelrannale

ET-1 0110-1071 Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

ET-1 0110-1153 Tubakaseadus

ET-1 0110-1168 Tervisekaitsenõuded koolidele

ET-1 0110-1178 Välisõhu mürakaardi, strateegilise mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava sisu kohta esitatavad tehnilised nõuded

0111 Tööohutus

ET-1 0111-0575 Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded (terviktekst)

ET-1 0111-0694 Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra piirnormid ja müra mõõtmise kord

ET-1 0111-0695 Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded vibratsioonist mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna vibratsiooni piirnormid ja vibratsiooni mõõtmise kord

ET-1 0111-1033 Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

ET-1 0111-1105 Päästeameti poolt lõhkematerjali käitlemise kord ja nõuded lõhkamiskohale

ET-1 0111-1112 Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses

ET-1 0111-1113 Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

ET-1 0111-1126 Seadme ohutuse seadus

ET-1 0111-1130 Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

ET-1 0111-1149 Töötervishoiu ja tööohutuse seadus

0113 Tugevus- ja püsivusnõuded

ET-1 0113-0061 Teraskonstruktsioonid. Osa 1.1. Hoonete teraskonstruktsioonide projekteerimiseeskirjad EPN - ENV 3.1.1

ET-1 0113-0088 Teraskonstruktsioonid. Osa 1.2. Tulepüsivus EPN - ENV 3.1.2 (Eelnõu)

ET-1 0113-0096 Projekteerimise alused. Koormused. Osa 2.1. Ehituskonstruktsioonide koormused. Sissejuhatus EPN - ENV 1.2.1 (Eelnõu)

ET-1 0113-0097 Projekteerimise alused. Koormused. Osa 2.5. Lumekoormus EPN - ENV 1.2.5

ET-1 0113-0107 Geotehniline projekteerimine. Osa 1. Üldeeskirjad EPN - ENV 7.1 (Eelnõu)

ET-1 0113-0109 Projekteerimise alused. Koormused ja mõjurid. Osa 2.3. Omakaalukoormused EPN - ENV 1.2.3 (Eelnõu)

ET-1 0113-0119 Teraskonstruktsioonide valmistamine ja montaaz. Osa 1. Üldreeglid ja reeglid hoonekonstruktsioonidele EPN - ENV 3T.1.1 (Eelnõu)

ET-1 0113-0138 Projekteerimise alused. Koormused. Osa 2.6. Tuulekoormus EPN - ENV 1.2.6 (Eelnõu)

ET-1 0113-0150 Teraskonstruktsioonid. Osa 1.1. Hoonete teraskonstruktsioonide projekteerimiseeskirjad. Peatükk 8. Lisad D, H, N, Y ja Z EPN - ENV 3.1.1 (Eelnõu)

ET-1 0113-0159 Raudbetoonkonstruktsioonid. Osa 1.1. Üldeeskirjad ja hoonekonstruktsioonide projekteerimiseeskirjad EPN - ENV 2.1.1 (Eelnõu)

ET-1 0113-0166 Projekteerimise alused. Koormused. Osa 1. Projekteerimise alused EPN - ENV 1.1

ET-1 0113-0167 Projekteerimise alused. Koormused. Osa 2.4. Kasuskoormused EPN - ENV 1.2.4

ET-1 0113-0170 Geotehniline projekteerimine. Osa 1. Üldeeskirjad. Peatükid 4, 5, 7 ja 9 EPN - ENV 7.1 (Eelnõu)

ET-1 0113-0176 Komposiitkonstruktsioonid. Osa 1. Hoonete komposiitkonstruktsioonide projekteerimise üldeeskirjad EPN - ENV 4.1.1 (Eelnõu)

ET-1 0113-0189 Ehitiste tööiga. EPN 15.1 (Eelnõu)

ET-1 0113-0190 Teraskonstruktsioonid. Osa 1.3. Külmpainutatud profiilid ja profiilplekk EPN - ENV 3.1.3 (Eelnõu)

ET-1 0113-0196 Teraskonstruktsioonid. Osa 1.1. Hoonete teraskonstruktsioonide projekteerimiseeskirjad. Lisad C ja G EPN - ENV 3.1.1 (Eelnõu)

ET-1 0113-0198 Teraskonstruktsioonid. Osa 1.4. Roostevabast terasest konstruktsioonide projekteerimine EPN - ENV 3.1.4 (Eelnõu)

ET-1 0113-0209 Projekteerimise alused. Koormused. Osa 2.7. Tulekahjukoormus EPN - ENV 1.2.7 (Eelnõu)

ET-1 0113-0215 Komposiitkonstruktsioonid. Osa 1.2. Tulepüsivus EPN - ENV 4.1.2 (Eelnõu)

ET-1 0113-0221 Projekteerimise alused. Koormused. Osa 3. Sildade liikluskoormused. A Üldeeskirjad, maantee- ja jalgteesildade liikluskoormused EPN - ENV 1.3 (Eelnõu)

ET-1 0113-0236 Puitkonstruktsioonid. Osa 2. Puitsillad EPN - ENV 5.2 (Eelnõu)

ET-1 0113-0237 Geotehniline projekteerimine. Lisa 9 EPN - ENV 7.1 (Eelnõu)

ET-1 0113-0239 Kivikonstruktsioonid. Osa 1.1. Üldeeskirjad ja hoonekonstruktsioonide projekteerimise eeskirjad EPN - ENV 6.1.1 (Eelnõu)

ET-1 0113-0299 Projekteerimise alused. Koormused. Osa 4. Puiste- ja vedelikumahutite koormused EPN-ENV 1.4 (Eelnõu)

ET-1 0113-0307 Teraskonstruktsioonid. Osa 1.5. Lisanõuded põiksuunas koormamata tasapinnaliste plaatkonstruktsioonide projekteerimiseks. EPN-ENV 3.1.5 (Eelnõu)

ET-1 0113-0317 Raudbetoonkonstruktsioonid. Osa 1.3. Monteeritavate raudbetoonelementide ja -konstruktsioonide projekteerimise üldeeskirjad EPN 2.1.3 (Eelnõu)

ET-1 0113-0318 Projekteerimise alused. Koormused. Osa 3. Sildade liikluskoormused. B Raudteesildade liikluskoormused EPN 1.3 (Eelnõu)

ET-1 0113-0319 Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 4.2. Vedelikumahutid EPN 3.4.2 (Eelnõu)

ET-1 0113-0332 Geotehnilise projekteerimise laboriteimid EPN 7.2 (Eelnõu)

ET-1 0113-0340 Nõuete täidetuse tõendamine EPN 1.1.2 (Eelnõu)

ET-1 0113-0359 Raudbetoonkonstruktsioonid. Osa 1.6. (Armeerimata) betoonkonstruktsioonide projekteerimise üldeeskirjad. EPN 2.1.6

ET-1 0113-0361 Puitkonstruktsioonid. Osa 1.2. Tulepüsivus. EPN 5.1.2

ET-1 0113-0365 Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Tornid, mastid ja korstnad. Osa 3.1. Tornid ja mastid. EPN 3.3.1

ET-1 0113-0377 Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 4.1 Puistemahutid. EPN 3.4.1

ET-1 0113-0388 Geotehnilise projekteerimise välikatsed. EPN 7.3

ET-1 0113-0392 Puitkonstruktsioonid. Osa 1.1 Üldised juhendid ja hoonete juhendid. EPN 5.1.1

ET-1 0113-0394 Raudbetoonkonstruktsioonid. Osa 1.2 Tulepüsivus. EPN 2.1.2

ET-1 0113-0400 Teraskonstruktsioonide valmistamine. Osa 2 - EPN 3T.2. Osa 3 - EPN 3T.3. Osa 4 - EPN 3T.4

ET-1 0113-0568 Piirdetarindid. Osa 1. Üldnõuded EPN 11.1

0114 Muinsuskaitse

ET-1 0114-0510 Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus

ET-1 0114-0584 Viljandi vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus

ET-1 0114-0634 Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus

ET-1 0114-0655 Valga linnatuumiku muinsuskaitseala põhimäärus

ET-1 0114-0658 Võru vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus

ET-1 0114-0660 Rakvere vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus

ET-1 0114-0724 Teemaplaneering "Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine"

ET-1 0114-0725 Teemaplaneering " Kõrghoonete paiknemine Tallinnas"

ET-1 0114-1052 Muinsuskaitseseadus

ET-1 0114-1055 Töödetegemise teatise, tööde tegemise loa taotluse ja loa vorminõuded

ET-1 0114-1056 Üldplaneeringu ja detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamise kord

ET-1 0114-1060 Muinsuskaitselise järelevalve dokumenteerimine

ET-1 0114-1061 Kinnismälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise ehitusprojekti koostamise nõuded ja kord

ET-1 0114-1093 Mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise säilitamise tingimused ja kord

ET-1 0114-1102 Mälestise liikide ja muinsuskaitseala riikliku kaitse üldised kriteeriumid

0115 Maakorraldus

ET-1 0115-0382 Maa korralise hindamise kord

ET-1 0115-0544 Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise kord

ET-1 0115-0736 Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord

ET-1 0115-0817 Maa korralisel hindamisel kasutatav metoodika (terviktekst)

ET-1 0115-0892 Geodeetiliste tööde tegemise ja geodeetilise märgi tähistamise kord, geodeetilise märgi kaitsevööndi ulatus

ET-1 0115-0923 Topograafilistele kaartidele kantavate andmete koosseis

ET-1 0115-1018 Maa munitsipaalomandisse andmise kord

ET-1 0115-1124 Ehitamise dokumenteerimise ja ehitusdokumentide täpsemad nõuded ja üleandmise nõuded

ET-1 0115-1140 Maa hindamise seadus

ET-1 0115-1150 Maareformi käigus riigimaale hoonestusõiguse seadmise ja selle käigus maa erastamise kord

ET-1 0115-1151 Maa riigi omandisse jätmise kord

ET-1 0115-1154 Maa ostueesõigusega erastamise kord

0199 Muud

ET-1 0199-0989 Toote nõuetele vastavuse seadus

ET-1 0199-1166 Kinnistusraamatuseadus

02   EHITUSETTEVÕTLUS

0201 Ehitusettevõtluse üldküsimused

ET-1 0201-0470 Ehitustegevuse kord veeteedel või navigatsioonimärgi vahetus läheduses või mõjupiirkonnas

ET-1 0201-0861 Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise ning ehitusprojekti koostamise toetamise tingimused ja kord (Terviktekst)

ET-1 0201-0947 Elamu energiaauditile esitatavad nõuded

ET-1 0201-0954 Hoone keskmise ehitusmaksumuse hindamise kord

ET-1 0201-0964 Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded

ET-1 0201-0990 Kemikaaliseadus

ET-1 0201-0997 Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamise kohta esitatavad nõuded

ET-1 0201-1004 Hoonestatud kinnisvara kasutuslepingute tingimused ja kasutustasu kujunemise alused

ET-1 0201-1021 Maareformi läbiviimisel ehitise kaasomanike kasuks hoonestusõiguse seadmise kord

ET-1 0201-1024 Nõuded hoonejaotusplaani aluseks olevale plaanile ja selle ehitisregistrisse kandmise kord

ET-1 0201-1072 Taluarhitektuuri toetamise tingimused ja kord

ET-1 0201-1075 Ehitisregistri põhimäärus

ET-1 0201-1078 Arhitektuuri ja disaini arendusprojektide toetamise tingimused ja kord

ET-1 0201-1079 Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded

ET-1 0201-1091 Energiaauditi miinimumnõuded

ET-1 0201-1132 Tallinna linna töökorraldus projekteerimistingimuste ja planeerimise valdkonnas

ET-1 0201-1133 Tallinna linna töökorraldus ehitusvaldkonnas

ET-1 0201-1148 Planeeringute andmekogu põhimäärus

ET-1 0201-1152 Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine

ET-1 0201-1157 Planeerimisseadus

ET-1 0201-1160 Kinnisasja erakorralise hindamise kord

ET-1 0201-1167 Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused

ET-1 0201-1172 Riigi eriplaneeringute algatamise taotlusele esitatavad nõuded

ET-1 0201-1173 Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded

ET-1 0201-1174 Ehitusplatsil viibimise andmete kogumise tehnilised nõuded

ET-1 0201-1175 Kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus

ET-1 0201-1182 Ehituse E-hüppe toetuse andmise tingimused ja kord

ET-1 0201-1187 Ehitusseadustik

ET-1 0201-1189 Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus

0202 Ehitusload

ET-1 0202-0953 Ehitise kasutamise otstarvete loetelu

ET-1 0202-0962 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord

ET-1 0202-1161 Hoonestusloa menetluse konkursi korras algatamise kord

0203 Ehitusprojektid

ET-1 0203-0963 Projekteerimistingimuste taotluste ja projekteerimistingimuste vorminõuded

ET-1 0203-1128 Nõuded ehitusprojektile

0205 Ehitusjärelevalve, ekspertiis

ET-1 0205-0471 Ehitise endisel individualiseeritaval kujul säilitamise hindamise kord ja metoodika

ET-1 0205-0946 Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile

ET-1 0205-0957 Omanikujärelevalve tegemise kord

ET-1 0205-1101 Ehitise auditi tegemise kord

0206 Ehitiste vastuvõtmine

ET-1 0206-0567 Peremehetu ehitise hõivamise kord

ET-1 0206-0793 Peremehetu ehitise hõivamise kord

0207 Kvaliteedinõuded

ET-1 0207-0068 Hea ehitustava

ET-1 0207-0949 Rahvahulkade kogunemisega seotud hooneliigid, mille puhul on nõutav energiamärgise olemasolu

ET-1 0207-0999 Viimistlusmaterjalide kasutamisloa taotlemise ja andmise kord ning taotluse ja loa vormid

ET-1 0207-1046 Nõuded eneriamärgise andmisele ja energiamärgisele

ET-1 0207-1065 Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika

ET-1 0207-1077 Keskvalitsuse ostetavate toodete, teenuste ja hoonete energiatõhususe nõuded

ET-1 0207-1081 Keskvalitsuse hoonete energiatõhususe parandamise toetuse kasutamise tingimused ja kord

ET-1 0207-1096 Hoone energiatõhusust oluliselt mõjutava tehnosüsteemi energiatõhususe hindamine

ET-1 0207-1097 Hoone tehnosüsteemile esitatavad nõuded

ET-1 0207-1107 Energiasäästu arvutamise eeskiri

ET-1 0207-1138 Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord

ET-1 0207-1186 Hoone energiatõhususe miinimumnõuded

ET-1 0207-1191 Väikeelamute rekonstrueerimise toetamine

0299 Muud

ET-1 0299-1022 Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise kord

ET-1 0299-1099 Kasutusest välja langenud ehitise lammutamise toetuse tingimused ja kord

ET-1 0299-1159 Toetuse andmise tingimused ja kord toetusskeemis "Suuremate linnapiirkondade arendamine"

ET-1 0299-1162 Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord

03   EHITISED

0301 Ehitiste üldküsimused

ET-1 0301-0969 Olulise ruumilise mõjuga ehitiste nimekiri

ET-1 0301-1023 Eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm ja selle rakendamise erisused

ET-1 0301-1092 Kunstiteoste tellimise seadus

ET-1 0301-1094 Eluruumile esitatavad nõuded

ET-1 0301-1131 Välireklaami ja teabe paigaldamise kord (Tallinn)

ET-1 0301-1190 Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused

0303 Majutusasutused

ET-1 0303-1116 Majutusteenuse osutamise nõuded

0307 Ravi- ja hooldeasutused

ET-1 0307-0201 Stomatoloogiakabinet. Ruumide planeerimise ja töökorralduse juhend

ET-1 0307-0593 Haigla liikide nõuded

ET-1 0307-0615 Ravimite säilitamise ja transportimise tingimused ja kord (väljavõte)

ET-1 0307-0826 Haiglate majutuse standardtingimused

ET-1 0307-0872 Nõuded haigla funktsionaalsele arengukavale ja ehitusprojekti meditsiinitehnoloogia osale ning haigla funktsionaalse arengukava kinnitamise kord (Terviktekst)

ET-1 0307-0900 Nõuded haiglavälise eriarstiabi osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile

ET-1 0307-0911 Õendushaiglas iseseisvalt osutada lubatud õendusteenused (Väljavõte)

ET-1 0307-1026 Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile

ET-1 0307-1118 Tervisekeskuste kaasajastamine

ET-1 0307-1120 Nõuded ambulatoorse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele

ET-1 0307-1123 Nõuded ämmaemandusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikele ruumidele

ET-1 0307-1183 Apteegi teenuse osutamise tingimused ja kord

0312 Laomajandushooned

ET-1 0312-1016 Lõhkematerjalilaole, lõhkematerjali ja pürotehnilise toote hoidmisele esitatavad nõuded

ET-1 0312-1179 Arhiivieeskiri

0315 Teed, tänavad ja transpordirajatised

ET-1 0315-0216 Linnatänavad. Osa 1. Linnaliiklus. Osa 2. Liikluse planeerimine. Osa 3. Lähtealused tänavate projekteerimiseks EPN 17 (Eelnõu)

ET-1 0315-0217 Linnatänavad. Osa 4. Linnatänavad ja -teed. Osa 5. Ristmike projekteerimine. Osa 6. Jalgteed. Rahustatud liiklus. Haljastus EPN 17 (Eelnõu)

ET-1 0315-0218 Linnatänavad. Osa 7. Väljakud. Parklad. Terminaalid EPN 17 (Eelnõu)

ET-1 0315-0219 Linnatänavad. Osa 8. Tehnovõrgud ja -rajatised EPN 17 (Eelnõu)

ET-1 0315-0896 Tallinna Linna teevalgustusnormide kinnitamine

ET-1 0315-0986 Lennundusseadus

0317 Eriotstarbelised ehitised

ET-1 0317-0975 Nõuded riigikaitselise ja julgeolekuasutuse ehitise dokumenteerimisele

ET-1 0317-0985 Riigikaitselise ehitise töövõime kriteeriumid, piirangute ruumiline ulatus ja andmed riigikaitselise ehitise töövõimet mõjutavate ehitiste kohta

ET-1 0317-0996 Kiirgusallika asukohaks olevate ruumide nõuded, ruumide ja kiirgusallika märgistamise nõuded

ET-1 0317-1083 Nõuded relvahoidlale, relvakappidele ning püssirohu ja sütiku hoidmisele

ET-1 0317-1084 Nõuded relva ja laskemoona kohale

04   EHITISTE KAITSE

0402 Vibratsioonikaitse

ET-1 0402-0437 Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid

0403 Mürakaitse

ET-1 0403-0277 Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest (Teine, parandatud redaktsioon 1998-08-20) EPN 16.1 (Eelnõu)

ET-1 0403-0343 Heliisolatsiooni hindamise eeskiri

0404 Soojaisolatsioon

ET-1 0404-0129 Hoone piirdetarindi soojajuhtivuse arvutusjuhis. EPN 12.1 (Eelnõu)

05   EHITISTE PÕHIOSAD

0506 Katused, katuslaed

ET-1 0506-0341 Katused EPN 11.2

07   EHITUSMATERJALID

0701 Ehitusmaterjalide üldküsimused

ET-1 0701-0891 Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord

08   ELEKTER, SIDE, AUTOMAATIKA

0801 Elektrivarustuse üldküsimused

ET-1 0801-1184 Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nõuded elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele

ET-1 0801-1185 Elektripaigaldise käidule ja elektritööle esitatavad nõuded

09   SOOJAVARUSTUS, VENTILATSIOON

0901 Soojavarustuse ja ventilatsiooni üldküsimused

ET-1 0901-1155 Kaugkütteseadus

0903 Soojavarustus

ET-1 0903-0240 Hoonete kütte projekteerimine EPN 18 (Eelnõu)

0904 Ventilatsioon

ET-1 0904-0290 Hoonete ventilatsiooni projekteerimine 1. Osa. EPN 18.3.1 (Eelnõu)

ET-1 0904-0326 Hoonete ventilatsiooni projekteerimine 2. Osa. EPN 18.3.2 (Eelnõu)

ET-1 0904-0393 Hoonete ventilatsiooni projekteerimine 3. osa. EPN 18.3.3

0906 Gaasivarustus

ET-1 0906-1035 Maagaasiseadus

ET-1 0906-1074 Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele esitatavad nõuded

10   VEEVARUSTUS, KANALISATSIOON

1001 Veevarustuse ja kanalisatsiooni üldküsimused

ET-1 1001-1170 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus

1003 Veevarustus, kanalisatsioon

ET-1 1003-0558 Kinnistu veevärgi projekteerimisnormid EPN 18.2

ET-1 1003-0559 Kinnistu kanalisatsioon. EPN 18.4

ET-1 1003-0560 Ühisveevärk. Osa 1. Veehaarded EPN 18.5.1

ET-1 1003-0561 Ühisveevärk. Osa 2. Veepuhastus EPN 18.5.2

ET-1 1003-0562 Ühisveevärk. Osa 3. Veevärgi projekteerimine EPN 18.5.3

ET-1 1003-0563 Ühiskanalisatsioonivõrk EPN 18.6

ET-1 1003-1063 Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise nõuded

ET-1 1003-1169 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus

11   JÄÄTMEMAJANDUS

1101 Jäätmemajanduse üldküsimused

ET-1 1101-1085 Jäätmeseadus

1102 Jäätmeteenindus

ET-1 1102-0799 Asbesti sisaldavate jäätmete käitlusnõuded (Terviktekst)

1103 Prügilad

ET-1 1103-1122 Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded