Juhendmaterjalid

01   EHITUSTEGEVUSE ÜLDKÜSIMUSED

0101 Terminoloogia

0102 Teadusuuringud

0103 Ehitusmõõdistamine

0109 Tuleohutus

0111 Tööohutus

0113 Tugevus- ja püsivusnõuded

02   EHITUSETTEVÕTLUS

0201 Ehitusettevõtluse üldküsimused

0203 Ehitusprojektid

0204 Töövõtulepingud

03   EHITISED

0315 Teed, tänavad ja transpordirajatised

04   EHITISTE KAITSE

0404 Soojaisolatsioon

0405 Niiskuskaitse

05   EHITISTE PÕHIOSAD

0501 Vundamendid, soklid

0502 Välisseinad

0503 Siseseinad

0504 Vahelaed

0505 Põrandad

0506 Katused, katuslaed

06   EHITISTE TÄIENDAVAD OSAD

0601 Aknad

07   EHITUSMATERJALID

0701 Ehitusmaterjalide üldküsimused

0704 Metall

08   ELEKTER, SIDE, AUTOMAATIKA

0801 Elektrivarustuse üldküsimused

01   EHITUSTEGEVUSE ÜLDKÜSIMUSED

0101 Terminoloogia

ET-2 0101-0278 Ehitusmõisteid

ET-2 0101-0363 Ehitusliku tuleohutuse mõisted

0102 Teadusuuringud

ET-2 0102-0329 Eesti kliima teatmik ehitajatele

ET-2 0102-0721 Eesti kraadpäevad

0103 Ehitusmõõdistamine

ET-2 0103-0062 Ehitiste ja ehitiseosade mõõtmesüsteem

0109 Tuleohutus

ET-2 0109-0288 Tanklate tuleohutus. Abimaterjal EPN 10.13 kasutajale EPN 10.13/AM

ET-2 0109-0306 Ehitiste tuleohutus. Osa 1. Üldeeskiri Abimaterjal EPN 10.1 kasutajale EPN 10.1/AM -1

ET-2 0109-0645 Suitsuandur

ET-2 0109-0650 Ehitustoodete tuletundlikkuse klassid

ET-2 0109-0662 Tuleohutus hotellides

ET-2 0109-0712 Elektripaigaldiste tuleohutuse erijuhised

ET-2 0109-0789 Tuletõkkeavatäited 2009

ET-2 0109-1037 Küttesüsteemide tuleohutus

ET-2 0109-1040 Kemikaaliseaduse p.32 alusel maakasutuse planeerimine ja projekteerimine

ET-2 0109-1047 Ehituslike tuleohutusnõuete kokkuvõte

ET-2 0109-1050 Kemikaaliseaduse kohase planeeringute ja ehitusprojektide kooskõlastamise otsuse tegemine

ET-2 0109-1058 Arhitektuurse eelprojekti seletuskirja tuleohutusosa

ET-2 0109-1066 Ehitise auditi tuleohutuseosa

ET-2 0109-1067 Ehitise tuleohutusalane dokumentatsioon

ET-2 0109-1139 Puitfassaadide tuleohutuslahendused kuni 5 korruseliste eluhoonete renoveerimisel

ET-2 0109-1147 Juhendmaterjal üksikelamu ja abihoone ehituse eelprojekti menetlejale

ET-2 0109-1171 Kõnekabiinide paigaldamine ehitistesse

0111 Tööohutus

ET-2 0111-0552 Kemikaaliohutus ehituses

ET-2 0111-1062 Horisontaalne kukkumiskaitse süsteem. Paigaldusjuhend

0113 Tugevus- ja püsivusnõuded

ET-2 0113-0075 Teraskonstruktsioonide arvutusnäiteid. Abimaterjal EPN 3 osa 1.1 "Hoonete teraskonstruktsioonide projekteerimiseeskirjad" kasutajatele

ET-2 0113-0197 Komposiitkonstruktsioonide arvutus. Abimaterjal EPN 4 osa 1.1 kasutajatele

ET-2 0113-0233 Külmpainutatud profiilide ja profiilpleki arvutusnäiteid. Abimaterjal EPN 3 osa 1.3 "Külmpainutatud profiilid ja profiilplekk" kasutajatele

ET-2 0113-0244 Teraskonstruktsioonide tulepüsivus. Arvutusnäited. Abimaterjal EPN 3 osa 1.2 "Tulepüsivus" kasutajatele

ET-2 0113-0271 Raudbetoonkonstruktsioonid. Abimaterjal EPN-ENV 2.1.1 kasutajale EPN 2/AM-1

ET-2 0113-0274 Komposiitkonstruktsioonide tulepüsivuse arvutusnäited. Abimaterjal EPN-ENV 4.1.2 kasutajale EPN 4/AM-1

ET-2 0113-0279 Geotehniline projekteerimine. Madalvundamentide projekteerimine. Abimaterjal EPN-ENV 7.1 kasutajale EPN 7/AM-1

ET-2 0113-0305 Kivikonstruktsioonid. Konstruktsioonielementide ja -sõlmede tugevusarvutused. Abimaterjal EPN-ENV 6.1.1 kasutajale EPN 6/AM-1

ET-2 0113-0346 Puitkonstruktsioonid. Puitkonstruktsioonide arvutusnäited. Abimaterjal EPN 5.1.1 kasutajale EPN 5/AM-1

ET-2 0113-0350 Kivikonstruktsioonid. Kivihoonete stabiilsus. Abimaterjal EPN 6.1.1 kasutajale EPN 6/AM-2

ET-2 0113-0353 Raudbetoonkonstruktsioonid. Pingebetoonkonstruktsioonid. Arvutusalused. Kandepiirseisundid. Abimaterjal EPN 2.1.1 kasutajale EPN 2/AM-2

02   EHITUSETTEVÕTLUS

0201 Ehitusettevõtluse üldküsimused

ET-2 0201-1087 Ruumi otsese päikesevalguse (insolatsiooni) kestuse arvutamise juhend

0203 Ehitusprojektid

ET-2 0203-0723 Ehitusprojekti tervisekaitsenõuetele vastavuse kontrollimine ja terviseohutuse alase hinnangu andmine ning planeeringu projektide kooskõlastamine

0204 Töövõtulepingud

ET-2 0204-0111 Omaniku ja professionaalse ehitusjuhi vahelise lepingu (juhtimislepingu) üldised tingimused

ET-2 0204-0112 Ehitusjärelevalve lepingu üldised tingimused

ET-2 0204-0639 Omanikujärelevalve käsunduslepingu üldtingimused (OKÜ)

ET-2 0204-0641 Ehituse alltöövõtulepingute üldtingimused (EATÜ 2005)

ET-2 0204-0692 Projekteerimise töövõtulepingu üldtingimused (PTÜ 2007)

ET-2 0204-0889 Ehituse töövõtulepingute üldtingimused (ETÜ 2013)

03   EHITISED

0315 Teed, tänavad ja transpordirajatised

ET-2 0315-0084 Juhiseid tanklate projekteerimiseks

04   EHITISTE KAITSE

0404 Soojaisolatsioon

ET-2 0404-0231 Hoone piirdetarindi majanduslikult optimaalse soojajuhtivuse arvutusjuhis

ET-2 0404-0764 Välisseina difusiooniarvutus

ET-2 0404-1010 Soojusisolatsiooni liitsüsteemid (SILS)

0405 Niiskuskaitse

ET-2 0405-0497 Niiskus hoonetes

05   EHITISTE PÕHIOSAD

0501 Vundamendid, soklid

ET-2 0501-0614 Hoonete hüdroisolatsioon. Vundamendid

ET-2 0501-SO11 Soklid. Plaatvundament

ET-2 0501-SO12 Soklid. Lintvundament, põrand maapinnal

ET-2 0501-SO13 Soklid. Lintvundament, põrandaalune tuulutatav

ET-2 0501-SO14 Soklid. Keldrisein

0502 Välisseinad

ET-2 0502-0681 Porotherm kärgtellised, sillused ja vahelaed

ET-2 0502-VS00 Välisseinad

ET-2 0502-VS11 Tellistest välisseinad. Soojustuse ja krohvkattega

ET-2 0502-VS12 Tellistest välisseinad. Soojustusega ja välisvoodriga

ET-2 0502-VS21 Väikeplokkidest välisseinad. Kergbetoonplokkidest, soojustuseta

ET-2 0502-VS22 Väikeplokkidest välisseinad. Õhukesed, soojustuseta ja krohvkattega

ET-2 0502-VS23 Väikeplokkidest välisseinad. Soojustuse ja krohvkattega

ET-2 0502-VS24 Väikeplokkidest välisseinad. Kergbetoonplokkidest, soojustuse ja välisvoodriga

ET-2 0502-VS25 Väikeplokkidest välisseinad. Betoon-õõnesplokkidest, soojustuse ja välisvoodriga

ET-2 0502-VS31 Betoonist välisseinad. Raudbetoonpaneelidest

ET-2 0502-VS32 Betoonist välisseinad. Kohtraudbetoonist

ET-2 0502-VS41 Puitsõrestikseinad. Tellistest välisvoodriga

ET-2 0502-VS42 Puitsõrestikseinad. Püstlaudadest välisvoodriga

ET-2 0502-VS43 Puitsõrestikseinad. Rõhtlaudadest välisvoodriga

ET-2 0502-VS51 Rõhtpalk- ja pruss-seinad. Voodrita

ET-2 0502-VS52 Rõhtpalkseinad. Voodri ja soojustusega

ET-2 0502-VS53 Rõhtpalk- ja pruss-seinad. Soojustusega

ET-2 0502-VS61 Soklid. Lintvundament, põrand maapinnal

ET-2 0502-VS62 Teraskarkassiga kergseinad. Väikese soojapidavusega

0503 Siseseinad

ET-2 0503-0408 Kipsplaatidest seinte ja lagede konstruktsioonilahendusi

0504 Vahelaed

ET-2 0504-PL11 Pööninguvahelaed. Raudbetoonpaneelidel

ET-2 0504-PL12 Pööninguvahelaed. Puittaladel

ET-2 0504-VL11 Raudbetoonvahelaed. Soojustuse ja helitõkketa

ET-2 0504-VL12 Raudbetoonvahelaed. Helitõkkega

ET-2 0504-VL13 Raudbetoonvahelaed. Alt soojustatud

ET-2 0504-VL21 Vahelaed puittaladel. Mitteköetava pööningu all

ET-2 0504-VL22 Vahelaed puittaladel. Köetava ruumi kohal

0505 Põrandad

ET-2 0505-PP11 Põrandad pinnasel. Betoonalusega

ET-2 0505-PP12 Põrandad pinnasel. Betoonaluse ja plaatkattega

ET-2 0505-PP13 Põrandad pinnasel. Betoonaluse ja puitkattega

ET-2 0505-PP21 Põrandad pinnase kohal. Puittaladel

0506 Katused, katuslaed

ET-2 0506-0508 Betoonkivikatuse paigaldusjuhend

ET-2 0506-0555 Juhised ogaplaatsõrestike paigaldamiseks.

ET-2 0506-0564 Keraamilised katusekivid. Paigaldusjuhend

ET-2 0506-0582 Lamekatuste renoveerimine

ET-2 0506-0668 Kergkruusa kasutamine lamekatuste ehitamisel

ET-2 0506-0675 Lamekatustel kasutatavad hüdroisolatsioonimaterjalid

ET-2 0506-0676 Roogkatuste tuleohutus

ET-2 0506-0827 Lamekatused

ET-2 0506-KK11 Kaldkatused. Soojustuseta

ET-2 0506-KK12 Kaldkatused. Soojustusega

ET-2 0506-KL11 Katuslaed raudbetoonpaneelidel. Mittekäidavad

ET-2 0506-KL12 Katuslaed raudbetoonpaneelidel. Pööratud katused

ET-2 0506-KL21 Katuslaed profiilplekil. Mittekäidavad

06   EHITISTE TÄIENDAVAD OSAD

0601 Aknad

ET-2 0601-0683 Katuseakende valik ja paigaldus

07   EHITUSMATERJALID

0701 Ehitusmaterjalide üldküsimused

ET-2 0701-0638 Ehitustoodete üldised müügitingimused (EÜM 2005)

0704 Metall

ET-2 0704-0733 Ehitusprojekteerija käsiraamat erinevate kinnitustarvikute valimisel

08   ELEKTER, SIDE, AUTOMAATIKA

0801 Elektrivarustuse üldküsimused

ET-2 0801-0708 Nõuded kortermajade elektrienergia mõõtekeskustele